Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden LW Rent Materieelverhuur

Algemeen

Wanneer het gehuurde materieel buiten het werkgebied (Nederland) wordt ingezet, dient dit van te voren te worden gemeld. Indien het gehuurde materieel wordt ingezet in België, Luxemburg en Duitsland, is er dekking op de schade, mits dit schriftelijk voor aanvang huur is gemeld aan verhuurder. Indien erbuiten is er geen dekking op de schade en zal de schade volledig worden verhaald op de huurder.

Elke schade dient binnen 24 uur schriftelijk aan LW Rent gemeld te worden. Op de huurder rust de verplichting om de schade zoveel mogelijk te beperken. Bij brand, diefstal of vandalisme dient de huurder direct LW Rent hiervan op de hoogte te stellen. Tevens dient de huurder, namens LW Rent, per direct aangifte te doen bij het dichtstbijzijnde politiebureau of tenminste binnen 24 uur. Een afschrift van het proces-verbaal van aangifte dient aan LW Rent te worden verstrekt. Indien de huurder niet voldoet aan hiervoor genoemde en de verzekeraar ziet hierdoor reden de schade niet (volledig) te vergoeden, zal de (resterende) schade volledig op de huurder worden verhaald.

LW Rent heeft haar materieel verzekerd onder de voorwaarden van de Nederlandse Beurspolis voor landmaterieel 2006. Elke claim zal door de verzekeraar op grond van genoemde voorwaarden in behandeling worden genomen. LW Rent laat de behandeling van de claims volledig over aan de verzekeraar en behandelt slechts de niet verzekerde claims (of onderdelen daarvan) rechtstreeks met de benadeelde en/of huurder.

Onderstaande dekkingen zijn niet van kracht indien de huurder het gehuurde object doorverhuurt, uitleent of op enigerlei wijze aan een derde afstaat.

Aansprakelijkheid (WAM)

Het zelfrijdend materiaal is verzekerd voor het WAM-risico (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen), waardoor schade welke wordt toegebracht aan derden standaard is verzekerd. Schade aan zaken van de huurder/gebruiker is uitgesloten van dekking; hiervoor is de huurder aansprakelijk.

Eigen risico:

Het eigen risico voor de huurder bij WA-schade bedraagt standaard € 700,=. Uitzondering hierop vormen claims wegens schade aan ondergrondse kabels, buizen, leidingen en andere ondergrondse zaken. Als blijkt dat alle gebruikelijke zorgvuldigheid in acht is genomen (onder meer raadplegen WION; Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse netten), dan is het eigen risico € 1.250,=. Bij verzuim hiervan geldt een eigen risico van € 10.000,= per aanspraak.

Het van toepassing zijnde eigen risico zal door LW Rent op de huurder worden verhaald.

Schade aan het gehuurde materieel (Casco)

De huurder is en blijft altijd aansprakelijk voor schade aan het gehuurde materiaal. LW Rent heeft echter al haar materieel verzekerd tegen brand, diefstal en verduistering, waardoor het risico voor de huurder tot een minimum beperkt blijft.

De cascoverzekering biedt dekking voor schade aan het materieel welke het gevolg is van een van buiten komend onheil, alsmede door brand, ontploffing, botsen, aanraken, stoten, slippen, omslaan of te water of van de weg geraken als gevolg van de aard of een gebrek van het verzekerde object zelf.

Uitsluitingen:

Uitgesloten van dekking is schade welke het gevolg is van opzet of roekeloosheid van de huurder, alsmede schade welke kon ontstaan door onvoldoende zorg van de huurder voor het gehuurde materieel. LW Rent zal de schade die hierdoor is ontstaan volledig verhalen op de huurder.

Premie en eigen risico:

De premie is een standaard toeslagpercentage van 7% over de bruto huurprijs van het gehuurde object. In geval van een gedekte schade geldt een eigen risico per huurobject voor de rekening van de huurder van:

Huurobject met een nieuwwaarde tot €250,- geen eigen risico.
Huurobject met een nieuwwaarde tussen de € 250,- en € 1.250,- een eigen risico van € 250,-
Huurobject met een nieuwwaarde tussen de € 1.250,- en € 5.000,- een eigen risico van € 500,-
Huurobject met een nieuwwaarde tussen de € 5.000,- en €10.000,- een eigen risico van € 1.000,-
Huurobject met een nieuwwaarde boven de €10.000,- een eigen risico van € 1.500,-

Bij brand- of diefstalschade bedraagt het eigen risico 20% van de nieuwwaarde van het huurobject met een minimum van bovenstaande eigen risico’s. Het van toepassing zijnde eigen risico zal door LW Rent. op de huurder worden verhaald.